Huisregels

Huisregels De Kikkerheuvel

 Openingstijden en tarieven

Gastouderopvang De Kikkerheuvel biedt vaste opvang m.u.v. de nationale feestdagen en mijn vakanties. De openingsdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 t/m 17.00. Mocht u een keer eerder of later opvang nodig hebben, is dit bespreekbaar. De dagen en tijden waarop opvang geboden wordt zijn bespreekbaar, staan vastgelegd in een contract en worden voor uw kind gereserveerd. Deze gereserveerde uren worden ten alle tijden in rekening gebracht bij beschikbaarheid van de gastouder.

Het uurtarief in 2023  maandag tot en met vrijdag is €6.40. Dit is inclusief eten/drinken en billendoekjes. Exclusief luiers, flesvoeding en dieetvoeding. Hiernaast komen nog de  bureaukosten van het gastouderbureau waarbij u bent aangesloten. Tarief  per 2024: €6.90

Vaste opvang

Vaste opvang bestaat uit vaste dagen en tijden, deze staan voor uw kind gereserveerd en deze dienen ook ten alle tijden betaald te worden. Bij later brengen of eerder ophalen gelden de gereserveerde uren en de eventuele extra tijd. Dat betekent dat als u uw kindje eerder brengt, de uren gerekend worden vanaf die tijd en bij later ophalen tot die tijd. Maar brengt u uw kind later of komt u uw kind eerder ophalen, gelden de gereserveerde contracturen.

Extra dagen of dagen wisselen

Incidentele wijzigingen in dagen of dagdelen is mogelijk, indien de bezetting van de betreffende dag het toelaat. Ook dit zijn dan gereserveerde uren en dienen ten alle tijden worden doorberekend.

Brengen en ophalen

Uw kind dient op de in het contract overeengekomen tijden gebracht en gehaald te worden. Mocht het voorkomen dat dit een keer eerder of later wordt, wat natuurlijk altijd kan gebeuren, moet dit telefonisch doorgegeven worden. Indien uw kind door iemand anders wordt gebracht of gehaald, wat natuurlijk altijd een keer voor kan komen, wil ik hiervan op de hoogte gebracht worden en moet dit tijdig worden doorgegeven.

Gastkind is ziek of wordt ziek tijdens de opvang

Als uw kind in de opvang ziek wordt en koorts heeft, 38 graden of hoger, wordt er altijd contact met u opgenomen, wordt de situatie besproken en wordt er overlegt wat te doen. Als de groepsbezetting het toelaat en uw kindje zich goed genoeg voelt om met het ritme van de dag mee te kunnen, is het mogelijk om het kindje in de opvang te laten blijven. Is dit niet mogelijk omdat uw kindje toch veel aandacht en zorg nodig heeft en niet mee kan in het ritme van de groep, wordt u gevraagd uw kind op te komen halen. In de meeste gevallen is het natuurlijk wel zo, dat een ziek kindje het liefste thuis is bij papa of mama.

Als uw kind zich duidelijk niet goed voelt of er is sprake van besmettingsgevaar, denk hierbij aan overgeven, diarree, waterpokken, krentenbaard, etc, zal het kind binnen een uur opgehaald moeten worden. Dit gaat ten alle tijden in overleg met de vraagouders.

Veel voorkomende kinderziekten zijn waterpokken en krentenbaard maar ook hoofdluis, al is dit natuurlijk geen kinderziekten. Daar gelden dan ook duidelijke afspraken voor. Wanneer uw kindje waterpokken heeft, dan mag het kind pas weer komen als de blaasjes volledig zijn ingedroogd en het kind zich goed genoeg voelt om met het ritme van de dag mee te kunnen. Dit geld ook voor krentenbaard.

Wanneer uw kind hoofdluis heeft, mag uw kind weer komen nadat het op de juiste wijze behandeld is en de luizen helemaal weg zijn.

Mocht het kind thuis ziek zijn geworden en u houdt uw kind thuis, moet dit telefonisch worden doorgegeven. Ook kan er altijd overlegd worden om het kind toch naar de opvang te brengen. Dit is afhankelijk van de groepsbezetting, maar ook van wat uw kind heeft en hoe het kind zich voelt. Deze gereserveerde uren worden wel in rekening gebracht, dit omdat de gastouder beschikbaar is. Over deze uren ontvangt u gewoon kinderopvangtoeslag.

Bij ziekte/afwezigheid/vakantie van het kind worden de contract uren 100% doorberekend.

Ziekte/virussen zoals COVID19

Bij dit soort ziekten/virussen zal ik ten alle tijden de richtlijnen volgen die op dat moment van toepassing zijn en waar ik mezelf als gastouder zijnde aan moet houden. Doordat ik me hieraan moet houden, moet ik hier strikt en consequent mee omgaan en kan ik geen uitzonderingen maken.

Het kan dan heel goed voorkomen dat ik moet afwijken van bovenstaande alinea en dat uw kindje met bepaalde klachten niet mag komen of opgehaald moet worden. Wij als gastouder zijnde worden door het gastouderbureau op de hoogte gebracht van de regels en richtlijnen. Deze zal ik altijd met alle ouders delen en u wordt altijd op de hoogte gebracht wanneer er veranderingen van regels en richtlijnen zijn.

Gastouder ziek

Wanneer de gastouder ziek is, zal zij de ouders/verzorgers hier direct over informeren. De gastouder/het gastouderbureau probeert zo snel mogelijk een vervangende gastouder te vinden, helaas is vervanging niet altijd te garanderen. Daarom is het aan te raden zelf te zorgen voor een back-up in een eventuele situatie. Deze gereserveerde uren worden niet in rekening gebracht omdat de gastouder niet beschikbaar is.

Vakantie, verlof en vrije dagen

Neemt u als vraagouder buiten mijn vakantie nog vakantie, worden deze gereserveerde uren 100% in rekening gebracht. Belangrijk voor u is dat wanneer de gastouder niet beschikbaar is en dus geen opvang kan bieden, dus ziek/vrij is of vakantie heeft, er dan geen uren in rekening worden gebracht.

Contact ouders

Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats. Indien u een gesprek wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak zodat het niet ten koste gaat van de kinderen. Gedurende de opvang staat het altijd vrij even te bellen of Whats-appen om te vragen hoe het met uw kind gaat. Er wordt ook gebruik gemaakt van een doorgeef schriftje vanuit het gastouderbureau, zodat u op de hoogte blijft van hoe de opvangdag is verlopen. Hier kunt u ook bijzonderheden in melden.

Wennen

Het is vaak fijn voor zowel het kind als voor de ouders om eerst te komen wennen voordat het kind start. Het wenmoment wordt samen met u afgesproken. De wendagen zullen zoveel mogelijk op de vaste dagen gepland worden. De eerste wendag zal zijn van 09.00-13.00 en uitgebreid worden op de tweede dag van 09.00- 15.00. Zo kunnen wij goed aan elkaar wennen en u kunt op deze manier wennen dat uw kind bij mij is. Mochten er behoefte zijn aan meerdere wendagen, is dit in overleg mogelijk. Tijdens een wendag zal de ik u op de hoogte houden hoe het gaat met uw kind en indien gewenst foto’s sturen.

Reservering opvangplek

Indien de ouders opvang wensen bij Gastouderopvang De Kikkerheuvel en de opvang start over meer dan 3 maand in de toekomst, dan kan de betreffende opvangplek voor het kind gereserveerd worden. Hiervoor wordt de ‘reserveringsovereenkomst’ ingevuld.  Gastouderopvang De Kikkerheuvel zal de opvangplek dan tot de gewenste ingangsdatum reserveren en de plek niet aanbieden aan een ander gezin.

Annulering gereserveerde opvangplek

De ouder heeft –vanaf het moment van reserveren-tot 3 maanden voor aanvang de tijd om de opvangplek kosteloos te annuleren. Gastouderopvang De Kikkerheuvel heeft dan namelijk nog voldoende tijd om de opvangplek aan een ander gezin aan te bieden. Indien de gereserveerde opvangplek binnen deze 3 maanden voor aanvang wordt geannuleerd, dan heeft Gastouderopvang De Kikkerheuvel het recht op een onkostenvergoeding ter hoogte van de opvangkosten zoals die in de eerste opvangmaand zouden gelden. 

Voorbeeld

Uw kind zou 1 januari 2024 starten met de opvang en u reserveert uw plek op 1 juli 2023. U kunt in dit geval tot 30 september  2023 kosteloos annuleren. Annuleert u tussen 1 oktober 2023 en 1 januari 2024 geldt de onkostenvergoeding.

Slapen

Voor elk kind heeft de gastouder eigen beddengoed, wat regelmatig gewassen word. De gastkinderen slapen in een duoslaper. Voor inbakeren en buikslapen moet een toestemmingsformulier worden ingevuld.

Hygiëne, veiligheid en corona maatregelen

Uit hygiënisch oogpunt worden de schoenen van de gastkindjes bij binnenkomst uitgedaan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er gerold en gekropen kan worden. Uw kind kan hier op slofjes (zelf meegeven) of op sokken/blote voeten lopen. Vraagouders verzoek ik op de mat tot het hekje te komen. Dit vanwege de corona maatregelen. Ook worden jullie verzocht om onderling jullie te houden aan de 1,5 meter regel afstand. Ik verzoek jullie om voor het pad op elkaar te wachten zolang de 1,5 meter gehandhaafd dient te worden vanuit de overheid, de hal is te klein om met elkaar te staan. Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

 

Gebruik van foto’s

Gastouderopvang De kikkerheuvel maakt gebruik van klasbord ouderapp. Dit is een beveiligde app waar alleen de gekoppelde ouders de foto’s kunnen zien. Voor aanvang van de opvang ontvangt u een formulier om wel of geen toestemming te verlenen om foto’s van uw kind te plaatsen. Op de eerste dag krijgen de ouders de code waarmee ze zich kunnen koppelen aan De Kikkerheuvel. Ik zal hier wekelijks foto’s op zetten. Er is een facebookpagina van De Kikkerheuvel, hier zullen geen foto’s op geplaatst worden.

Wijzigingen

Structurele wijzigingen in de opvanguren dienen minimaal 1 maand van te voren worden aangevraagd. Er zal in de meeste gevallen een nieuw contract worden opgemaakt.

Incidentele wijzigingen in dagen en uren vallen onder het eerdere puntje van het huishoudelijk reglement. En worden enkel veranderingen toegestaan indien de bezetting dit toelaat. Dit vanwege de GGD-regels met betrekking tot het aantal kinderen dat opgevangen mag worden.

Betalingsverplichting

Indien u als vraagouder de betalingsverplichting niet nakomt, dat wil zeggen een betalingsachterstand heeft van één maand of meer, zal de opvang per direct gestopt worden door de gastouder. De vraagouder blijft dan een betalingsplicht houden over de openstaande facturen. Wanneer de vraagouder de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, zal er een incassobureau ingezet worden. De gemaakte incassokosten zijn voor rekening van de vraagouder.

Opzeggen

Voor zowel gastouder als vraagouder geldt een proeftijd van 1 maand waarin de gastouder of vraagouder er voor kan kiezen te stoppen met de opvang. Hierna hanteert Gastouderopvang De Kikkerheuvel een opzegtermijn van 1 maand. Indien u de opvang eerder wilt beëindigingen bent u nog een maand (opzegtermijn) betaling verschuldigd.

Aansprakelijkheid

De gastouder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die door de vraagouder aan het kind meegegeven worden naar de opvangplek.

Vraagouders zijn verplicht een WA verzekering te hebben, gastouder heeft een zakelijke WA verzekering afgesloten.

 Wat moet u meenemen

Voldoende luiers

Zuigelingenvoeding (flessen en poeder cupjes of borstvoeding voorzien van naam)

Voeding alleen als uw kind speciale voeding nodig heeft i.v.m. allergieën.

Reserve kleding voor het seizoen. Voor baby’s extra kleding ongeveer 3 setjes.

Slofjes (voor de koude dagen)

Knuffel/ speen

Eventuele medicatie

Wat komt er vanuit mij

Crackers

Broodmaaltijd

Vers fruit/ Groenten

Tussendoortjes

Beleg

Drinken

Verzorgingsproducten

Slaapzak

Kleinigheidjes met bijvoorbeeld sinterklaas, kerst, Pasen en verjaardagen
benodigdheden